Cégünkről
Kábel-Tv
Internet
Vízszint szabályozás
Linkek
Elérhetőségünk
Általános Szerződési Feltételek
Hálózatsemlegesség
kezdőlap elérhetőségünk oldaltérkép
Csatornakiosztás
AMIKO CHD8270+ csatornalista letöltése Mágocs - Kábel-Tv fejállomás

Cégünk jelenleg a Mágocsvíz Kht. által üzemeltetett mágocsi, vásárosdombói és alsómocsoládi kábeltelevíziós hálózatok műszaki feladatait látja el, karbantartási szerződés keretében szabályozva.

Felkészültek vagyunk arra, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatással kapcsolatos hibákat a lehető legrövidebb időn belül elhárítsuk. Az ehhez szükséges műszerparkkal, csereberendezésekkel, illetve pótalkatrészekkel rendelkezünk, azokat szükség esetén a rendszerbe tudjuk illeszteni. Műszereinket a Nemzeti Hírközlés Hatóság követelményeinek megfelelően évente hitelesíttetjük.

Évek óta kialakult jó kapcsolatot tartunk fent hazai-, és külföldi kábeltelevíziós eszközöket gyártó-, forgalmazó cégekkel, mely alapján biztosított az általunk üzemeltett eszközök gyors szakszervízben történő javítása, cseréje, vagy pótlása.

A mágocsi kábel-tv hálózatot 2002-ben a régi soros rendszerűből csillagpontossá építettük át, így alkalmassá téve különböző tartalmú műsorcsomagok kialakítására, valamint a 2004-ben megindított szélessávú internet szolgáltatás ellátására is.

2005 júniusában, az országban az elsők között, a mágocsi kábelhálózaton indult meg kísérleti jelleggel a digitális műsortovábbítás, melynek fő előnyei:

 • Kifogástalan, zajmentes képminőség: nincs szellemkép, villódzás, színtorzulás.
 • CD minőségű hang: sztereo, Dolby Surround, vagy többnyelvű kísérőhang
 • Kényelmesebb kezelhetőség: menülistából választható ki a nézni kívánt műsort. A kiválasztás történhet a műsor neve, vagy a műsor fajtája alapján.
 • A műsorcsomagban a kép-, és hangjelek mellett a műsor címének, közvetítési idejének és egyéb kísérő információknak a továbbítására is lehetőség van.

A digitális szolgáltatás sikerességét igazolja az előfizetők, illetve a digitálisan továbbított műsorok számának folyamatos növekedése.

A hibaelhárításon túl, a rendszeres karbantartási munkálatok elvégzése is szükséges ahhoz, hogy egy hosszútávon jól működő rendszer álljon az előfizetők rendelkezésére.

Panszügyintézés

Az előfizetők bejelentéseiket, vagyis panaszaikat, illetve hibabejelentéseiket megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítőn tett bejelentés útján. Az előfizető által előterjesztett bejelentéseket a szolgáltató nyilvántartásba veszi, megvizsgálja, és annak eredményéről az előfizetőt legkésőbb 30 napon belül, írásban tájékoztatja. A szolgáltató a hibabejelentéseket az Általános Szerződési Feltételek 6.1 pontjában foglaltak szerint veszi nyilvántartásba és kezeli.

Amennyiben az előfizető a számlán szereplő díj összegszerűségét vitatja, az ezzel kapcsolatos panaszát (a továbbiakban: díjreklamáció) az általános szabályok szerint teheti meg a szolgáltató ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a díjreklamációt haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A díjreklamáció megvizsgálásának befejezéséig a szolgáltató nem jogosult az előfizetői szerződést az előfizető vitatott díjtartozására hivatkozással felmondani.

A felügyeleti szervek elérhetősége, vitarendezési fórumok

  A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével, az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmával kapcsolatos vita esetén, valamint nem természetes személy esetén a 2. pontban megjelölt ügykörökben: [Eht. 10.§ (1) m)]
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  Cím: 1015 Budapest Ostrom u. 23-25.
  Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.75.
  Telefon: 06 1 / 457-7100
  Telefax: 06 1 / 356-5520
  E-mail: info@nmhh.hu
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  Cím: 1133 Budapest Visegrádi u. 100.
  Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf.997.
  Telefon: 06 1 / 468-0500
  Telefax: 06 1 / 468-0509
  E-mail: info@nmhh.hu
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala - Pécs
  Cím: 7624 Pécs, Alkotmány utca 53.
  Levelezési cím: 7602 Pécs Pf. 459.
  Telefon: 06 72 / 508-800
  Telefax: 06 72 / 508-808
  E-mail: uszi-pecs@nmhh.hu
  Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht-ben. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények fogyasztókkal szembeni megsértése, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén (természetes személy ügyében): [Eht. 150/A.§, Fttv. 10.§ (1)]
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Postacím: 1428 Budapest, PF: 20.
  Tel: 06 1 / 459-4800, fax: 1/210-46-77
 • Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
  Cím: 7622 Pécs, Szabadság u. 7.
  Postacím: 7622 Pécs, Szabadság u. 7.
  Telefon: 06 72 / 510 494, 06 72 / 510 790
  E-mail: fogyved_ddf_pecs@nfh.hu
  A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénybe ütköző magatartása, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények - az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve - fogyasztókkal szembeni megsértése esetén: [Tpvt. 45.§, Fttv. 10.§ (3)]
 • Gazdasági Versenyhivatal
  1054 Budapest V, Alkotmány u. 5.
  Postacím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.
  Telefon:06 1 / 472-8851; 06 1 / 472-8905
  E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu
  A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
 • 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  A szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén:
 • Mágocs Város jegyzője
  7342 Mágocs, Szabadság u. 39.
  Telefon: 06 72 / 451-110 / 14
  E-mail: jegyzo@magocs.hu
  Az előfizető és a szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala ügyében (amennyiben az előfizető a szolgáltatóval már közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén: [Fgytv. 18.§ (1)]
 • Baranya Megyei Békéltető Testület
  7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
  Telefon: 06 72 / 507-154
  E-mail: bekelteto@pbkik.hu
  A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
  Fogyasztóvédelmi ügyben általában
 • Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)
  1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
  Telefon: 06 1 / 311-7030
  Telefax: 06 1 / 331-7386
  A panaszok és bejelentések módját tartalmazó jogszabályok, szabályok:
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  Az érintett fogyasztóvédelmi szervezet eljárásrendje szerint.

Az előfizető és szolgáltató között az előfizetői szerződés kapcsán felmerült jogvitákban kizárólagosan illetékes bíróság a Komlói Városi Bíróság.

© copyright 2006 Web Design by Márkus Bt.